Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program ,,Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się. Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1. imię i nazwisko;
2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. adres miejsca zamieszkania;
4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Więcej informacji o programie na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu „Czyste Powietrze” można złożyć:
• osobiście w Ośrodku,
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• elektronicznie (ePUAP).
Zachęcamy beneficjentów programu Czyste Powietrze do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem portalu ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem powyższego formularza (dołącz pobrany i wypełniony formularz wniosku lub skan wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym(serwis zewnętrzny))
W przypadku elektronicznego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, dokument zostanie wydany w formie elektronicznej i przesłany na konto ePuap, o ile wnioskodawca nie wskaże innej formy odbioru dokumentu.
 

UWAGA !
dla osób uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego!!!


W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do dnia 23 września Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, gdyż obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości dochodu publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Ważne!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Podstawa prawna:
• Prawo ochrony środowiska art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 (serwis zewnętrzny)
• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia(serwis zewnętrzny)
 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny