Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem!

Art. 207 Kodeksu Karnego

 

Przemoc nie kończy się sama! Nigdy nie jest za późno na szukanie pomocy!

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu informuje, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwałą Nr 52/VI/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został powołany

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Węglińcu.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy i Miasta Węgliniec:

 • Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu,

 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węglińcu,

 • Komisariatu Policji w Pieńsku,

 • Oświaty: Zespołu Szkół w Węglińcu, Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie

oraz Przedszkola Publicznego w Węglińcu,

 • Ochrony Zdrowia : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węglińcu,

 • Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w Zgorzelcu,

 • Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

 

Postępowanie Zespołu w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie

i prowadzenia procedury Niebieska Karta:

 

I. Fakt zaistnienia przemocy w rodzinie:

Cechy charakterystyczne przemocy:

1. Przemoc jest działaniem intencjonalnym.

Jest działaniem zamierzonym, nieprzypadkowym i ma na celu podporządkowanie innej osoby woli agresora.

2. Przemoc opiera się na przewadze siły fizycznej lub/i psychicznej.

Siły są nierównomierne, asymetryczne. Zawsze jedna strona ma przewagę nad drugą. Ofiara przemocy jest słabsza, agresor silniejszy. Gdy siły stron są równe występuje zjawisko agresji, ale nie przemocy!

3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste.

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych (Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjęta w grudniu 1995 r.).

4. Przemoc powoduje cierpienie i ból.

Agresor naraża zdrowie i życie swojej ofiary na poważne szkody. Osoba doznająca przemocy, z uwagi na doświadczający ból, poniżenie i cierpienie posiada mniejszą zdolność do samoobrony.

II. Zgłoszenie osoby doświadczającej przemocy do przedstawiciela jednej z poniżej przedstawionych instytucji, działających na terenie gminy i powiatu:

 1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny)

 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 3. Placówki oświatowej (pedagog szkolny)

 4. Placówki ochrony zdrowia (Ośrodek Zdrowia)

 5. Policji

 6. Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w Zgorzelcu

III. Wszczęcie procedury Niebieska Karta

1. Przeprowadzenie rozmowy z osobą doświadczającą przemocy przez przedstawiciela ww. jednostki i wypełnienie formularza Niebieska Karta – A.

2. Przekazanie osobie doświadczającej przemocy formularza Niebieska Karta – B.

Niebieska Karta – B zawiera informacjo o katalogu przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie oraz wykaz placówek udzielających wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

3. Przekazanie w ciągu 7 dni formularza Niebieska Karta – A do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

IV. Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Węglińcu.

1. Przewodnicząca Zespołu w ciągu 3 dni informuje o wszczęciu procedury Niebieska Karta wszystkich członków Zespołu. Proponuje skład Grupy Roboczej w celu rozwiązania problemu przemocy i zwołuje posiedzenie Grupy.

W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele instytucji, którzy będą pomocni w rozwiązaniu konkretnego przypadku przemocy zawartego w opisie formularza Niebieska Karta – A.

2. Posiedzenie Grupy Roboczej w trakcie którego opracowany zostaje plan pomocy dla danej rodziny. Analiza sytuacji rodzinnej, wypełnienie formularza Niebieska Karta – C (obligatoryjna część procedury) oraz Niebieska Karta – D (na podstawie rozmowy z osobą wobec której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy). Spotkanie z członkami rodziny dotkniętej problemem przemocy, zorganizowane zostaje w sposób, gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i uniemożliwiający spotkanie ze sprawcą przemocy.

3. Zobowiązanie członków Grupy jak również członków rodziny do podjęcia określonych działań w zakresie rozwiązania problemu przemocy w rodzinie.

4. Monitoring zaplanowanych działań.

5. W przypadku ustania przemocy oraz zrealizowania planu pomocy – zakończenie procedury Niebieska Karta. W przypadku nie rozwiązania problemu – kontynuacja działań pomocowych.
 

Obsługę organizacyjnotechniczną Zespołu zapewnia MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40, I piętro, tel. 75 77 12 144.

 

Źródło:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” www.niebieskalinia.pl

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www. parpa.pl

 

Licznik odwiedziń: 44800