Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2018 r., poz. 1000), art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 • Administartorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu z siedzibą w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec, adres e-mail: opswegliniec@poczta.onet.pl, nr tel. 75 77 12 144.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krystian Kutny - w celu kontaktu z ww. osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: opswegliniec@poczta.onet.pl oraz pod nr tel. 75 77 12 144 wew. 24.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1c i 1e lub art. 9 ust.2b RODO w związku z:
  • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  • ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  • ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o dodatkach energetycznych,
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny,
  • ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnejdla organów gminy - okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Licznik odwiedziń: 44789