Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MGOPS Węgliniec informuje o przedłużeniu okresu naboru na wolne stanowisko pracy - aspirant pracy socjalnej

Utworzono dnia 17.08.2021

Węgliniec, dnia 17 sierpnia 2021r.

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

PRZEDŁUŻA OKRES NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie

Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

I.   Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie conajmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna

       

II.   Wymagania dodatkowe:

            a)   dobra znajomość obsługi komputera,

            b)   prawo jazdy kat. B

            d)   dyspozycyjność,

            e)   umiejętność pracy w zespole,

            f)   łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach,

 • rozeznawanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, w szczególności asystowanie w przeprowadzaniu przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzanie wywiadów pod nadzorem  pracownika socjalnego,

 • asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego,

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy,

 • asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną,

 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

 • asystowanie w organizowaniu różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2.  list motywacyjny,
 3.  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4.  kserokopia świadectw pracy,
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący od 4 maja 2019 r.)
 7. oświadczenie o niekaralności ,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.                                                                                                                                                            

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2021 r. do godz. 14.00 osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu, lub pocztą na adres ośrodka (ul. Sikorskiego 40;  59-940 Węgliniec).

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej”.

W przypadku przesyłania dokumentów za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

 

I etap – wstępna rekrutacja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie kolejnego etapu naboru.

 

II etap – rekrutacja końcowa kandydatów - test kwalifikacyjny lub/i rozmowa kwalifikacyjna, podczas  której sprawdzona będzie wiedza kandydatów na temat  zagadnień:

 1. ustawy o pomocy społecznej
 2. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 75 77 12 144, wew. 21

 

 

                                                                                                              Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

                                                                                                              Anna Stasiwolak
                                                                                                              Kierownik MGOPS Węgliniec

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny