Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkursy na stanowiska pracy

Węgliniec, dnia 17.06.2021r.

 

INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

 

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko, nie złożono dokumentów aplikacyjnych.

 

                                                                                                                                               Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Grażyna Siedlak

 

________________________________________________________________________________________________________________

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 8 godzin dziennie

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 sierpnia 2021 r.

 

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. wykształcenie  niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.), tj. spełnianie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

d) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

 • otrzymanie przed dniem 01 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • otrzymanie do dnia 01 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu w zawodzie pracownik socjalny,
 • przed dniem 01 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 • przed dniem 01 maja 2004 r. posiadanie uprawnień do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego

 

 

 

        II.   Wymagania dodatkowe:

            a)   dobra znajomość obsługi komputera,

            b)   prawo jazdy kat. B

            d)   dyspozycyjność,

            e)   umiejętność pracy w zespole,

            f)   łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób                                       zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 2. planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów ośrodka,
 4. realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych,
 5. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
 6. prowadzenie prawidłowej dokumentacji pracy i czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw oraz realizacją zaplanowanych zadań,
 7. bieżące śledzenie i stosowanie przepisów prawa,
 8. współpraca z pedagogami, kuratorami i Sądem.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2.  list motywacyjny,
 3.  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
 4.  kserokopia świadectw pracy,
 5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący od 4 maja 2019 r.)
 7. oświadczenie o niekaralności ,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.                                                                                                                                                            

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 08 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu, lub pocztą na adres ośrodka (ul. Sikorskiego 40;  59-940 Węgliniec).

Zarówno aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

W przypadku przesyłania dokumentów za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

 

I etap – wstępna rekrutacja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie kolejnego etapu naboru.

 

 

II etap – rekrutacja końcowa kandydatów - test kwalifikacyjny lub/i rozmowa kwalifikacyjna, podczas  której sprawdzona będzie wiedza kandydatów na temat  zagadnień:

 1. ustawy o pomocy społecznej
 2. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Ośrodka tel. 75 77 12 508

 

 

                                                                                                              Kierownik MGOPS w Węglińcu

                                                                                                              Grażyna Sroka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny