Od dnia 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł., przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r., poz.1860).

 

Świadczenie "Za życiem" przysługuje przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

WAŻNE!!!

Ww. ustawa nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesiecy od dnia urodzenia dziecka.

2. Posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzajace ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażajacą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

3. Pozostawanie przez matkę dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Jednorazowe swiadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.

Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie może wystąpić: matka, ojciec a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny, będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Świdaczenie "Za życiem" NIE przysługuje:

1. Jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

2. W przypadku urodzenia martwego dziecka.

Licznik odwiedziń: 44788