Od 01 marca do 30 czerwca 2011 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu realizował projekt konkursowy pn. „Więcej pomocy - mniej przemocy!”. W ramach projektu realizowany był cykl szkoleń i warsztatów dot. przeciwdziałania przemocy. W szkoleniach uczestniczyło 16 osób - przedstawicieli jednostek administracji publicznej reprezentujących takie instytucje jak szkoły, ośrodek pomocy społecznej, Straż Miejską oraz Policję. Szkolenia miały na celu zwiększenie kompetencji w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy. W ramach projektu odbyły się również szkolenia poświęcone działaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zrealizowana została kampania promocyjnoinformacyjna dotycząca przeciwdziałania przemocy. W ramach podejmowanych działań rozpowszechnione zostały ulotki i plakaty, zorganizowane zostały spotkania informacyjne dot. przemocy wobec osób dorosłych i dzieci w Szkole Podstawowej w Ruszowie, Starym Węglińcu, Węglińcu i Czerwonej Wodzie oraz w Gimnazjum w Węglińcu i świetlicy środowiskowej w Ruszowie. W celu upowszechnienia wiedzy dot. przeciwdziałania przemocy zaprenumerowane zostało czasopismoNiebieska Linia. W ramach kampanii w trakcie imprezy plenerowej Nocy Świętojańskiej w Starym Węglińcu w dniach 25 i 26 czerwca, zorganizowany został punkt informacyjny z materiałami edukacyjnymi dla osób dorosłych oraz punkt malowania twarzy dla dzieci.

Ponadto, zgodnie z założeniami Traktatu Amsterdamskiego podmioty realizujące działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są zobowiązane do stosowania polityki równości szans kobiet i mężczyzn. W tym celu zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dot. równości płci dla uczestników projektu i zespołu projektowego. Opracowane zostały ulotki na temat stereotypów płci oraz równości płci, które zostały rozpowszechnione na terenie gminy.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu zrealizowano łącznie 90 godz. dydaktycznych zajęć. Zakupiony został namiot wystawowy wykorzystany w trakcie imprezy plenerowej oraz alkogogle, pomoc edukacyjna symulującą upośledzenie zmysłów występujące u osób będących pod wpływem alkoholu. Wykonane zostały gadżety reklamowe oraz wydane materiały promujące działania projektowe. Wartość projektu wynosiła 49 058,88 zł.

 

Projekt „Więcej pomocy – mniej przemocy!” współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Licznik odwiedziń: 44785