Program "Dobry start"

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie roporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (zwanym dalej Programem). Program wprowadza jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na dziecko, dla uczniów rozpoczynajacych rok szkolny.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

  • szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum,
  • szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
  • szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko lub osobę uczącą się roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy spolecznej, schronisku dla nieletnich, zakłądzie poprawczym, areszcie śledczym, zakłądzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujace roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka" w szkole podstawowej  lub w przedszkolu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

  • drogą elektroniczną poprzez stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną  od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku,
  • drogą tradycyjną (papierową): w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku.

Kiedy rodzina otrzyma świadczenie?

W przypadku wnioskó złozonych w lipcu i sierpniu danego roku, rodziny otrzymaja świadczenie nie później niż do dnia 30 września danego roku. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w terminie maksymalnie 2 miesiecy od złożenia wniosku.

Tryb postępowania administracyjnego:

Postępowanie administracyjne w przypadku przyznania świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź w przypadku gdy Wnioskdawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, przy składaniu wniosku zostanie poinformowany o mozliwosci późniejszego odebrania od organu przyznajacego świadczenie informacji o przyznaniu świadczenia.

Decyzja administarcyjna wydawana będzie jedynie w przypadku odmowy przyznania swiadczenia oraz w sprawach nienaleznie pobranych świadczeń.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Licznik odwiedziń: 44790