Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane są w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zadania z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane są w formie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Licznik odwiedziń: 44784