Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węglińcu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 16A  funkcjonuje w następujących terminach:

PONIEDZIAŁEK w godz. od 12.00 do 16.00,

WTOREK - CZWARTEK w godz. od 11.00 do 15.00,

PIĄTEK w godz. od 10.00 do 14.00.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobom uprawnionym, wskazanym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) tj. osobie.:

1) której w okresie 12 miesiecy poprzedzajacych zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163, z późn.zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienaleznie pobranego świadczenia;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;

3) seniorzy po ukończeniu 65 roku życia;

4) która nie ukończyła 26 lat;

5) kombatanci;

6) weterani;

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrozenia lub poniosła straty.

 


Licznik odwiedziń: 29582